INSPEKCIJSKO TIJELO PJ "PREVING" Odjeljenje "Oprema pod pritiskom".

„EIB Internationale” AD PJ “Preving” Banja Luka je imenovano tijelo za pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe, prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe.

Obim imenovanja tijela za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom obuhvata:
• prve preglede,
• periodične preglede,
• vanredne preglede,
• preglede prije ponovnog puštanja u rad.

Navedeni pregledi i ispitivanja opreme pod pritiskom mogu obuhvatiti:
• spoljašnji pregled,
• unutrašnji pregled,
• ispitivanje pritiskom.

Imenovano tijelo za pregled i ispitivanje vrši kontrolisanje sljedeće opreme pod pritiskom:
• oprema pod pritiskom visokog nivoa opasnosti,
• oprema pod pritiskom niskog nivoa opasnosti (u slučaju kada vlasnik/korisnik nije u mogućnosti da je sam kontroliše).

Zahtjev za pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom preuzmite ovdje.

Lica za kontakt:
Ljubomir Livopoljac
e-mail: ljlivopoljac@eib-cmv.com
Telefon: 065/304-588