PJ "PREVING" je složena organizaciona cjelina u preduzeću "EIB INTERNATIONALE" a.d.

Oprema pod pritiskom i ispitivanje bez razaranja

„EIB Internationale” AD - PJ “Preving” Banja Luka je imenovano tijelo za:
 • razvrstavanje opreme pod pritiskom,
 • pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe,
 • ispitivanje sigurnosnih ventila i
 • ocjenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom,
prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe od strane Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske.
Prema Pravilniku, vlasnik/korisnik može da omogući, odnosno stavi u upotrebu opremu pod pritiskom ako su izvršeni pregledi i ispitivanja kojima je potvrđena njena bezbjednost.
Oprema pod pritiskom koja je u upotrebi ili se prvi put stavlja u upotrebu podliježe razvrstavanju. Zahtjev za razvrstavanje podnosi vlasnik/korisnik opreme pod pritiskom. S obzirom na opasnost po zdravlje i bezbjednost ljudi oprema pod pritiskom razvrstava se na niski i visoki stepen opasnosti. Pregled i ispitivanje ventila sigurnosti i opreme pod pritiskom visokog stepena opasnosti obavlja imenovano tijelo. Vlasnik/korisnik koji nije u mogućnosti da sam obavlja pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom niskog stepena opasnosti može, za obavljanje tih poslova, angažovati imenovano tijelo. Pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom obuhvata: prvi pregled (prije stavljanja u upotrebu opreme pod pritiskom visokog stepena opasnosti), periodične preglede (prema planu i programu), vanredne preglede (van plana i programa periodičnih pregleda - npr. u slučaju pojave deformacija, prslina i sl., na zahtjev nadležne inspekcije, i dr.), preglede prije ponovnog puštanja u rad (npr. nakon rekonstrukcije, sanacije, ili preseljenja na drugu lokaciju, ili kada oprema nije radila duže od godinu dana), preglede nove opreme prije puštanja u rad i sl. Pored toga akreditovani smo za ispitivanje metodama bez razaranja (NDT):
 • vizuelno ispitivanje,
 • ispitivanje penetrantima,
 • ultrazvučno ispitivanje,
 • radiografsko ispitivanje,
 • mjerenje debljine stijenke i
 • ispitivanje magnetnim česticama.

Zaštita na radu i zaštita od požara

Odjeljenje zaštite na radu (ZNR) i zaštite od požara (ZOP) na stručan i profesionalan način obavlja sljedeće poslove iz domena naših ovlašćenja:
 • Vođenje poslova ZNR i ZOP za privredne subjekte i poslodavce, po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji;
 • Pregled građevinskih objekata, poslovnih i stambenih jedinica, sa aspekta primijene mjera ZNR i ZOP;
 • Preventivni i periodični pregledi sredstava rada - mašina, uređaja, postrojenja i sl. u svrhu izdavanju upotrebnih dozvola;
 • Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija;
 • Izrada akata o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini;
 • Izrada opštih akata ZNR i ZOP;
 • Izrada elaborata ZNR i ZOP;
 • Obuka radnika iz oblasti ZNR i ZOP;
 • Obuka rukovaoca lakozapaljivim tečnostima i gasovima;
 • Kontrola i ispitivanje sistema za dojavu i sprečavanje širenja požara;
 • Kontrola i ispitivanje hidrantske mreže;
 • Ispitivanje uslova radne sredine, hemijskih i bioloških štetnosti;
 • Specijalističke obuke zaposlenih;
 • Termovizijsko ispitivanje objekata, uređaja, konstrukcija i instalacija;
 • Ispitivanje srestava rada i opreme u EX izvedbi;
 • Visokonaponsko ispitivanje zaštitnih sredstava;
 • Kontrolni pregled i servis vatrogasnih aparata itd.

Kontrolisanje mjerne oprema

Odjeljenje „MET LAB” obavlja poslove kontrolisanja mjerila na liniji tehničkog pregleda vozila i humanih manometara za mjerenje krvnog pritiska.

Višegodišnje iskustvo i prisutnost na tržištu, visokostručni kadar, savremeni mjerni uređaji i oprema, praćenje naučnih i stručnih dostignuća te multidisciplinarni pristup, garancija su kvalitetnog rada i zadovoljstva naših klijenata. Naše stručne i profesionalne kompetencije i ovlašćenja su osnov za dobru i dugoročnu saradnju sa svim našim poslovnim partnerima, što želimo postići i kod svih drugih koji nam ukažu povjerenje.